Tải xuống
Base64

Base64 là phương thức biểu diễn dựa trên 64 ký tự có thể in được để biểu diễn dữ liệu nhị phân. Cứ 6 bit là một đơn vị, tương ứng với một ký tự có thể in nhất định. 3 byte tương đương với 24 bit, tương ứng với 4 đơn vị Base64, nghĩa là , 3 byte có thể được biểu thị bằng 4 ký tự có thể in được. Nó có thể được sử dụng làm mã hóa truyền của e-mail. Các ký tự có thể in trong Base64 bao gồm các chữ cái A-Z, az, các số 0-9, do đó, có tổng số 62 ký tự và hai ký hiệu có thể in khác nhau trong các hệ thống khác nhau. Một số phương pháp mã hóa khác như uuencode và các phiên bản mới hơn của BinHex sử dụng bộ 64 ký tự khác nhau để biểu thị 6 chữ số nhị phân, nhưng không được gọi là Base64.

Base64 thường được sử dụng để biểu diễn, truyền và lưu trữ một số dữ liệu nhị phân, bao gồm email MIME và một số dữ liệu phức tạp trong XML, nơi dữ liệu văn bản thường được xử lý.

Công cụ giải mã và mã hóa trực tuyến Base64 có thể làm gì?

  • Giải mã dữ liệu base64 thành tệp
Làm thế nào để sử dụng?

  • 1) Dán văn bản được nhập vào ô nhập liệu đầu tiên
  • 2) Nhấp vào Tải xuống