kiểu xem:

Giới thiệu về trình định dạng JSON

JSON (Ký hiệu đối tượng JavaScript) là một định dạng trao đổi dữ liệu nhẹ. Dễ dàng cho con người đọc và viết. Máy cũng dễ dàng phân tích cú pháp và tạo ra.

Bộ định dạng JSON có thể được sử dụng để làm gì?

cách sử dụng?

 1. Dán mã vào ô nhập đầu tiên
 2. Nhấp vào nút

Các loại chế độ xem hiển thị được hỗ trợ

Trang web có lưu trữ mã của tôi không?

Không, mọi thao tác đều chạy trên trình duyệt của bạn, vui lòng sử dụng nó

Ví dụ về định dạng JSON

{
   "firstName": "John",
   "lastName": "Smith",
   "sex": "male",
   "age": 25,
   "address":
   {
     "streetAddress": "21 2nd Street",
     "city": "New York",
     "state": "NY",
     "postalCode": "10021"
   },
   "phoneNumber":
   [
     {
      "type": "home",
      "number": "212 555-1234"
     },
     {
      "type": "fax",
      "number": "646 555-4567"
     }
   ]
 }