Giới thiệu về trình định dạng CSS

CSS (tiếng Anh: Cascading Style Sheets, viết tắt: CSS) là ngôn ngữ máy tính dùng để thêm kiểu (phông chữ, khoảng cách, màu sắc, v.v.) vào các tài liệu có cấu trúc (chẳng hạn như tài liệu HTML hoặc ứng dụng XML) và được xác định và duy trì bởi W3C.

Trình định dạng CSS có thể được sử dụng để làm gì?

cách sử dụng?

  1. Dán mã vào ô nhập đầu tiên
  2. Nhấp vào nút

Trang web có lưu trữ mã của tôi không?

Không, mọi thao tác đều chạy trên trình duyệt của bạn, vui lòng sử dụng nó