Giới thiệu về trình định dạng JS

JavaScript là ngôn ngữ kịch bản động đa mô hình dựa trên lập trình nguyên mẫu và hỗ trợ các kiểu hướng đối tượng, mệnh lệnh và khai báo (chẳng hạn như lập trình chức năng).

Bộ định dạng JS có thể được sử dụng để làm gì?

cách sử dụng?

  1. Dán mã vào ô nhập đầu tiên
  2. Nhấp vào nút

Trang web có lưu trữ mã của tôi không?

Không, mọi thao tác đều chạy trên trình duyệt của bạn, vui lòng sử dụng nó