Giới thiệu về trình định dạng HTML

Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản (tiếng Anh: HyperText Markup Language, gọi tắt là: HTML) là ngôn ngữ đánh dấu tiêu chuẩn được sử dụng để tạo các trang web. .

Bộ định dạng HTML có thể được sử dụng để làm gì?

cách sử dụng?

  1. Dán mã vào ô nhập đầu tiên
  2. Nhấp vào nút

Trang web có lưu trữ mã của tôi không?

Không, mọi thao tác đều chạy trên trình duyệt của bạn, vui lòng sử dụng nó